Tėvams

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE MOKĖJIMĄ

„DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021
M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-304 (8.2) „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0e4bf80bd9011eb91e294a1358e77e9

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS PATEISINTI PRALEISTAS PAMOKAS

LANKOMUMO TVARKA

VGK TVARKOS APRAŠAS

ATMINTINĖ DARŽELINUKŲ TĖVELIAMS

VALGIARAŠČIAI:

1. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų perspektyvinis valgiaraštis

2. Nemokamo maitinimo valgiaraštis

3. Mokamo maitinimo valgiaraštis

 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO spausti čia

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS spausti čia

BAISOGALOS MOKYKLOS – DARŽELIO AUKLĖTOJŲ IR KITŲ PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ IKIMOKYKLINIAME SEKTORIUJE DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 m.m.

BAISOGALOS MOKYKLOS – DARŽELIO  PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ DARBO SU MOKINIŲ TĖVAIS TVARKARAŠTIS  2021 – 2022m. m.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS